veelgestelde vragen

ALGEMEEN

Wat betekent WIA?
WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is sinds 29 december 2005 van toepassing en de opvolger van de WAO. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en jonger zijn dan 65. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen.

Hoe wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld?
UWV kijkt na 104 weken ziekte naar wat u nog kunt en hoeveel u daarmee kunt verdienen en bepaalt op die manier voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Meer informatie over de keuring en de uitkering van UWV vindt u op de website van UWV.

Wat gebeurt er als ik twee jaar ziek ben?
Als u na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk bent, dan wordt u gekeurd door UWV. UWV kijkt naar wat u nog kunt en hoeveel u daarmee kunt verdienen en bepaalt op die manier voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Als u volgens UWV 35% of meer arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op uw loon. Deze krijgt u van UWV. Meer informatie over de keuring en de uitkering van UWV vindt u op de website van UWV.

Met de uitkering van UWV komt u helaas niet altijd op het inkomen dat u gewend was. De verzekeringen van WIA Metalektro vullen uw inkomen aan. De hoogte van de uitkering die u van UWV en WIA Metalektro krijgt is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Meer informatie over de uitkeringen van WIA Metalektro vindt u hier.


WIA METALEKTRO VERZEKERINGEN

Ik verdien meer dan € 59.706. Kan ik mijn volledige salaris verzekeren?
De verzekeringen van WIA Metalektro verzekeren uw salaris tot maximaal het SV-loon (2022: € 59.706). Mogelijk heeft uw werkgever afspraken gemaakt met een andere verzekeraar.

Ben ik verplicht om een gezondheidsverklaring in te vullen?
Ontvangen wij uw aanmelding later dan drie maanden nadat u in dienst bent getreden bij uw werkgever? Dan vragen wij u een gezondheidsverklaring in te vullen. Na ontvangst kan het zijn dat wij u vragen of wij contact op mogen nemen met uw huisarts of specialist voor aanvullende informatie.\

Ben ik verplicht verzekerd te zijn bij WIA Metalektro?
Nee. De keuze is aan uzelf om u te verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Hoe kan ik de WIA Metalektro verzekering(en) opzeggen?
Bent u minimaal één jaar verzekerd geweest? U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Doet u dit schriftelijk via een e-mail of brief aan:

metalektrowia@mn.nl
of
WIA Metalektro
Antwoordnummer 91030
2509 VC Den Haag

U geeft een kopie van uw opzegging aan uw werkgever.

Bent u korter dan één jaar verzekerd? Stuur ons uw opzegging. Uw verzekering stopt één jaar nadat deze is ingegaan.

Kan ik me ook verzekeren als ik ziek ben?
In principe kunt u zich niet verzekeren zolang u ziek bent. Zodra u vier aaneengesloten weken hersteld bent, kunt u zich aanmelden voor de verzekering. Er is echter een uitzondering. Indien uw eerste ziektedag binnen één maand ligt, nadat u de aanbieding van de verzekering(en) heeft ontvangen, wordt u wel toegelaten tot de verzekering.

Wanneer heb ik recht op een uitkering?
Bent u langer dan twee jaar ziek en heeft UWV bepaald dat u 15% of meer arbeidsongeschikt bent? Mogelijk komt u in aanmerking voor een uitkering bij WIA Metalektro. De hoogte en duur van de uitkering hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en het type uitkering dat u van UWV ontvangt. Bekijk hier of u aan de voorwaarden voldoet om een uitkering van WIA Metalektro te krijgen.

Hoe hoog is mijn uitkering?
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld:

 • Uw arbeidsongeschiktheidspercentage;
 • Uw gemiddelde loon per dag;
 • De hoogte van uw UWV-uitkering;
 • Hoeveel u nog verdient in vergelijking met wat UWV bepaalt dat u nog kunt verdienen.


Bereken uw inkomen met de WIA Calculator. Hier leest u meer.

Hoe hoog is de premie en hoe betaal ik premie?
Uw werkgever houdt de premie in op uw salaris. De premie betaalt u over uw verzekerd loon. De premiepercentages vindt u hier.

Wat gebeurt er als ik werkloos word?
Uw verzekering bij WIA Metalektro stopt als u niet werkt bij een werkgever in de Metalektro. Of werkloosheid gevolgen heeft voor uw uitkering is afhankelijk van het soort uitkering dat u krijgt.

 • Uw lopende uitkering uit de WIA-Bodemverzekering wordt bij werkloosheid beëindigd. Ook kan u geen aanspraak maken op een uitkering in de toekomst zolang u werkloos bent.
 • De lopende uitkering uit de WGA-Hiaatverzekering Standaard loopt tijdens werkloosheid gewoon door. Was uw eerste ziektedag voor 1 januari 2012? Dan heeft u geen recht op een uitkering van de WGA-Hiaatverzekering Standaard bij werkloosheid.
 • De lopende uitkering uit de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend loopt ook gewoon door bij werkloosheid. Ook kan u aanspraak maken op een toekomstige uitkering op grond van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend als uw eerste ziektedag nog tijdens uw dienstverband in de Metalektro was en u op dat moment verzekerd was. Wordt u ziek als u al werkloos bent, dan heeft u geen recht op een uitkering op basis van deze verzekering. U kunt zich na het verlaten van de bedrijfstak niet meer verzekeren bij Metalektro. Uiteraard betalen u en uw werkgever dan ook geen premie meer.OVER WIA METALEKTRO

Wie is MN?
MN is de gevolmachtigde en uitvoerder van de WIA Metalektro verzekeringen. Het is een onafhankelijke organisatie die onder andere actief is in de uitvoering en administratie van pensioenen en verzekeringen, bestuursondersteuning en institutioneel vermogensbeheer.

Wie is de ROM?
De ROM (voluit: Stichting Raad van Overleg in de Metalektro) is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro. Daar vinden de onderhandelingen plaats over de cao’s in de Metalektro en wordt het beleid voor de sector bepaald. Onderwerpen die in het bestuur worden besproken: arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt & opleiding, pensioenen, etc.

De ROM is ook verantwoordelijk voor het oprichten en instandhouden van fondsen (zoals het pensioenfonds PME, Sociaal fonds of het opleidingsfonds A+O Metalektro) en andere initiatieven (zoals WIA Metalektro verzekeringen) die voor de sector van belang zijn.

In de ROM zijn werkgevers- en werknemersorganisaties gelijk vertegenwoordigd:

 • FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie
 • FNV Metaal, vakbond voor de metaal- en technologische industrie
 • CNV Vakmensen, vakbond voor bouw, voeding, vervoer, industrie en facilitaire dienstverlening
 • De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening
 • VHP2, vakbond voor hoogopgeleid personeel


Wie is Achmea Schadeverzekeringen N.V.?
Achmea Schadeverzekeringen N.V. is de verzekeraar van de WIA Metalektro verzekeringen. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is een van de grotere financiële dienstverleners in de Benelux. Ze maakt deel uit van koepelorganisatie Eureko, een financiële dienstverlener met als voornaamste activiteit verzekeringen. Werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de ROM, hebben Achmea Schadeverzekeringen N.V. verzocht om speciaal voor de Metalektrosector verzekeringen samen te stellen die het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid compenseren: de WIA Metalektro verzekeringen.


UPO WIA METALEKTRO

Waarom ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht van de WIA Metalektro?
De WIA Bodemverzekering en de WGA-Hiaatverzekering Standaard worden gezien als een arbeidsongeschiktheidspensioen. Onze verzekeringen vallen onder de pensioenwetgeving en daardoor zijn we verplicht ieder jaar een UPO te sturen.

De naam- of adresgegevens op het UPO kloppen niet. Wat moet ik doen?
Stuur ons een brief met de juiste gegevens én uw persoonsnummer. Uw persoonsnummer vindt u op uw UPO.

Ik ben uit dienst bij de werkgever die vermeld staat op het UPO. Is dat bij jullie bekend?
Op het UPO staat de informatie die op 1 januari bij ons bekend was. Op het UPO staat daarom ook de werkgever waar u op dat moment in dienst was. Uw werkgever geeft aan ons door dat u uit dienst bent. U hoeft zelf niets door te geven.De werkgever geeft uitdiensttredingen en andere wijzigingen met betrekking tot het dienstverband aan ons door. U als werknemer hoeft dus niks te doen.

Ik heb de WIA-Bodem- en/of de WGA-Hiaatverzekering opgezegd, maar toch staat deze vermeld op het UPO.
Heeft u uw verzekering opgezegd ná 1 januari? Het UPO geeft de situatie weer op 1 januari. Als het goed is heeft u een bevestiging ontvangen van uw opzegging. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Stuur ons een schriftelijke opzegging en vermeld daarbij uw persoonsnummer. Die vindt u op uw UPO.

Mijn verzekerde loon is lager dan mijn echt loon. Hoe kan dit?
Onze verzekeringen verzekeren uw salaris tot maximaal het SV-loon. Op uw UPO staat het maximum SV-loon. In 2022 € 59.706.


VRAAG HET WIA METALEKTRO


Ik volg al een re-integratietraject, wat nu?
U kunt dit traject gewoon blijven volgen. Wellicht kunnen we samenwerken met de partij waar u nu een traject volgt. Of we kunnen op een later moment iets voor u betekenen.

Kan ik opleidingskosten vergoed krijgen?
Dat is mogelijk, onder bepaalde voorwaarden. De casemanager overlegt met u en beslist of er een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is.

Kan ik voor juridische hulp bij jullie terecht?
Nee. Wij kunnen u wel adviseren waar u de juiste juridische hulp kunt krijgen.

Ben ik verplicht om mee te werken aan begeleiding?
Nee. U doet vrijwillig mee. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We werken altijd met een machtiging en werken conform AVG (privacywetgeving).

Welke hulp kan ik verwachten?
Als u gekozen heeft voor een van onze verzekeringen, dan kunt u onze hulp krijgen. Onze hulp is altijd maatwerk, met een vast contactpersoon. Wij stemmen alles af op uw wensen en behoeften. Wij vertellen u er graag meer over. U kunt ons bereiken op:

Telefonisch via 070 316 01 88 of
Stuur een e-mail naar vraaghetmetalektro@mn.nl 
Leest u de brochure ‘Begrijpt u het nog?’